Bedömning

Lärarna strävar efter att bedöma kurserna så mångsidigt som möjligt. Kursvitsordet påverkas förutom av kursprovet även av inlämningsuppgifter och aktivt deltagande i Fronter.

För varje kurs får du ett vitsord. Vitsordet bestäms av såväl kursprov som övriga kurspresta­tioner.

Slutvitsordet i ett ämne räknas ut som medeltal av kursvitsorden. Vid bedömning med siffror används skalan 4-10. De obligatoriska kurserna och riksomfattande fördjupade kurser bedöms med siffror. Övriga fördjupade kurser kan bedömas med siffror eller med en anteckning om slutförd och godkänd kurs (A) eller underkänd kurs (u). Vitsordet på avgångsbetyget i ett ämne fastställs som det aritmetiska medeltalet för de obligatoriska kurser och de i grunderna för läroplanen definierade riksomfattande fördjupade kurser som du slutfört. Vitsordet i skolans egna kurser (tillämpade kurser) räknas inte in i medeltalet men kan verka höjande på slutprestationen. De lärare som bedömt dig i ett ämne ansvarar för vitsordet i hela lärokursen.

Inom ett ämnes lärokurs kan en studerande ha underkända kurser enligt följande:

Om det finns 1 eller 2 kurser i ämnet måste alla vara godkända.
Om det finns 3-5 kurser, får 1 vara underkänd.
Om det finns 6-8 kurser, får 2 vara underkända.
Om det finns 9 eller fler, får 3 vara underkända.

​Lärokursen i ett läroämne skall innehålla alla den studerandes bedömda obligatoriska och riksomfattande fördjupade kurser. Ingen kurs kan avlägsnas i efterhand.

Efter avslutad kurs för läraren in prestationerna i studieregistret och vid behov kan Du begära ett studieboksutdrag av studie­sekreteraren. Det är viktigt att studeranden själva följer upp att prestationerna är korrekt införda i registret, varför vi rekommenderar att Du kontrollerar dina prestationer efter avslutad kurs. Detta är viktigt med tanke på en eventuell omtagning av underkänt vitsord eller höjning av godkänt vitsord.

Studerande har tillgång till det webbaserade programmet Wilma för att kontrollera sina studieprestationer. Användarnamn och lösenord fås från studiekansli.

Studieboksutdrag skickas inte automatiskt hem/till hemskolan, utan den studerande förväntas hämta det från studiekansliet (kombistuderandes godkända prestationer skickas automatiskt till studiekansli vid hemskolan).