Studentexamen

Presentation om studentexamen från föräldramötet i oktober 2019

Strukturen för studentexamen har ändrats fr.o.m. våren 2022.  [ändringar pågår]

Gymnasiestudierna avslutas med en studentexamen. Examen består av minst 5 prov. Studentskrivningarna kan delas upp i tre på varandra följande skrivningstillfällen. Provet i svenska och litteratur är obligatoriskt för alla. De  andra  proven väljer examinanden av en grupp som består av provet i finska, provet i det främmande språket, provet i matematik och provet i realämnena.

Du måste välja minst ett ämne på A-nivå. Den som vill komplettera sin examen med flera ämnen senare kan avlägga prov och få separat studentbetyg över dem.

Ett underkänt prov får skrivas om tre gånger medan studentexamen är på hälft. Ett godkänt prov får tas om utan begränsningar.

Varje realämne har sitt eget prov: evangelisk-luthersk religion, ortodox religion, livsåskådningskunskap, psykologi, filosofi, historia, samhällslära, fysik, kemi, biologi, geografi och hälsokunskap. Vid ett och samma examenstillfälle arrangeras två provdagar i realämnena. Under den ena provdagen skrivs proven i psykologi, filosofi, historia, fysik och biologi, och under den andra provdagen proven i evangelisk-luthersk religion, ortodox religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi, geografi och hälsokunskap. Under en dag är det möjligt att skriva prov i bara ett realämne. Det är endast möjligt att skriva ett obligatoriskt realprov, däremot kan man välja flera extra realprov.

En preliminär bedömning av dina studentprov görs av din egen lärare men den slutliga bedömningen utförs av studentexamensnämndens censorer.

Vitsorden är laudatur (L), eximia cum laude approbatur (E), magna cum laude approbatur (M), cum laude approbatur (C), lubenter approbatur (B) och approbatur (A) samt improbatur (I).

Du kan få ett studentexamensbetyg även om Du blivit underkänd i ett obligatoriskt prov om Dina övriga prestationer kompenserar det underkända resultatet. De underkända prestationerna indelas i fyra klasser som betecknas I+, I, I-, I=. Vitsordet för varje godkänd prestation som hör till examen ger kompensationspoäng enligt följande: laudatur 7, eximia 6, magna 5, cum 4, lubenter 3 och approbatur 2. Kompensationspoängen adderas ihop varvid 12 poäng räcker till för att kompensera I+, 14 för I, 16 för I- och 18 för I=.

För att få ut Din studentexamen måste Du ha gymnasiets avgångsbetyg eller en yrkesexamen. Studerande med läs- och skrivsvårigheter uppmanas kontakta en speciallärare för ett officiellt intyg över dyslexi med tanke på studentproven. Läs- och skrivsårigheterna kan beaktas i bedömningen.

Anmälan görs skriftligen tillsammans med studiehandledaren. Till vårens studentskrivningar görs anmälan i mitten av november och till höstens skrivningar inom maj månad.

Studentproven: plan för studerande vid VG

Alla skriver 4 obligatoriska prov + x antal extra prov
De obligatoriska proven är
• modersmålet
samt 3 av följande 4 alternativ:
• ett främmande språk (vanligtvis engelska)
• det andra inhemska språket (lång eller medellång)
• matematik (kort eller lång)
• ett realprov

Minst ett av de obligatoriska proven ska vara på A-nivå (lång –nivå)
De extra proven kan vara t.ex. främmande språk, realprov, matematik.
Proven får fördelas på tre efter varandra följande tillfällen (t.ex. vår åk 2, höst åk 3, vår åk 3)

Studentexamensnämnden